AR-GE Birimi

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde AR-GE birimi, Samsun Valiliği’nin 29/05/2013 tarih ve 705 sayılı oluru ile kurulmuştur. Bu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası hibe ve fonları (UA, MFİB, ÇSGB, EDES, TÜBİTAK, OKA, STK vb.) takip etmek, proje hazırlamak, yürütmek, koordinasyon sağlamak, bilgilendirmek vb. iş ve işlemleri yürütmek amacıyla .......................... İl AR-GE Birim Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.
 
Kurumumuzun ve kuruluşlarımızın; kapasitelerini arttırmak, sektörel beceri ortaklıkları kurmak, yenilikçi uygulamalar ortaya koymak ve transfer etmek, beceri ve yeterlilikleri artırmak, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli modernizasyonu sağlamak amacıyla AR-GE Birimimiz çalışmalarına devam etmektedir.

AR-GE Biriminin görev ve sorumlulukları:
a) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün kapasitesini arttırıcı ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlaştırmak,
b) İl Müdürlüğüne bağlı kurumların ulusal ve uluslararası düzeyde hazırlayacakları projelerde, rehberlik ve danışmanlık yapmak. Bu kapsamda il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,
c) Projelerle ilgili alanda düzenlenen eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almak,
ç) Ulusal ve uluslararası hibe fonlarını il düzeyinde kurumlara tanıtmak ve teknik destek sağlamak,
d) Çalışmalara ilişkin bülten, dergi, kitap ve benzeri yayın yapmak,
e) İlgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve projeler üretmek,
f) Diğer kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerin ortaklık tekliflerini değerlendirmek ve gerekli iş ve işlemleri yürütmek
g) Birimi ilgilendiren konularla ilgili olarak eğitim, seminer, çalıştay ve toplantılar düzenlemek
görevlerini yürütür.